Wednesday, 5/27/2020
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm
Thursday, 5/28/2020
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm
Friday, 5/29/2020
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm
Monday, 6/1/2020
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm
Tuesday, 6/2/2020
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm
Wednesday, 6/3/2020
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm
Thursday, 6/4/2020
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm
Friday, 6/5/2020
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm
Monday, 6/8/2020
Governor's Call-In Show - NET-2 - 2:00:00 pm
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm
Tuesday, 6/9/2020
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm
Wednesday, 6/10/2020
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm