Thursday, 7/19/2018
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm
Friday, 7/20/2018
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm
Monday, 7/23/2018
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm
Tuesday, 7/24/2018
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm
Wednesday, 7/25/2018
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm
Thursday, 7/26/2018
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm
Friday, 7/27/2018
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm
Monday, 7/30/2018
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm
Tuesday, 7/31/2018
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm
Wednesday, 8/1/2018
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm
Thursday, 8/2/2018
Sports Nightly - NET-1 - 6:04:00 pm